ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ MORACLES

Δέσμευση πελατών για την προστασία των δεδομένων και του απορρήτου
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου σας αποτελεί κύριο μέλημα του
Ομίλου Moracles. Στην παρούσα Δήλωση απορρήτου στόχος μας είναι να δώσουμε μια σαφή,
περιεκτική και διαφανή επικοινωνία σχετικά με τη συλλογή, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση κ.α.
των προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους πελάτες του Ομίλου Moracles.
Σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση απορρήτου, ως «πελάτης του Ομίλου Moracles» νοείται ένας
πρώην, νυν και δυνητικός πελάτης ή χρήστης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που παρέχεται από
μια θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Moracles ή τα εμπορικά σήματά της, επισκέπτες σε έναν από
τους επίσημους ιστότοπους ή τα καταστήματά μας, ένα μέλος ενός προγράμματος επιβράβευσης ή
μιας κοινότητας.
Αρχές

Ο όμιλος Moracles εκδηλώνει τη δέσμευσή του στην προστασία του απορρήτου και των προσωπικών
δεδομένων, ενστερνίζοντας τις ακόλουθες αρχές.
Η Moracles χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα με σύννομο, θεμιτό, σωστό και διαφανή τρόπο.
Η Moracles συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα και για νόμιμο σκοπό.
Η Moracles δεν διατηρεί δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από
ό,τι απαιτείται.
Η Moracles προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα με κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;
Χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τις ενέργειές σας,
για παράδειγμα την αγορά προϊόντων μας online ή σε κατάστημα, μια επίσκεψη στον ιστότοπό μας ή
μια επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών. Παραδείγματα προσωπικών δεδομένων είναι το
ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση, η διεύθυνση email, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός κοινωνικής
ασφάλισης, οι πληροφορίες πληρωμής, το ιστορικό αγορών, παραγγελιών και χρήσης, η διεύθυνση
IP, το αναγνωριστικό μέλους και τυχόν άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με κάθε περίπτωση (π.χ.
πληροφορίες που παρέχετε κατά την επικοινωνίας σας με την εξυπηρέτηση πελατών μας).
Σε κάθε συγκεκριμένη ενότητα της παρούσας Δήλωσης απορρήτου θα ενημερώνεστε για τον σκοπό
κάθε σχετική επεξεργασία πληροφοριών.

Η ελληνική εταιρεία, Moracles έχει τη βασική ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Δήλωσης απορρήτου.
Καθώς ο Όμιλος Moracles απαρτίζεται από διαφορετικές νομικές οντότητες, η οντότητα που θα
είναι υπεύθυνη για επεξεργασία των δεδομένων σας θα εξαρτάται από την κατάσταση κατά την οποία
συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα σας. Η ελληνική εταιρεία Moracles έχει την ευθύνη για την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται λεπτομερώς σε όλες τις ενότητες της
παρούσας Δήλωσης απορρήτου, εκτός από όπου αναφέρεται ρητά ότι υπεύθυνη για την επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων σας είναι η Moracles S.A. Κάτω από κάθε συγκεκριμένη ενότητα, θα
ενημερώνεστε σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων και τις λεπτομέρειες σχετικά με την
άσκηση των δικαιωμάτων.

Οι ακόλουθες οντότητες θα ενεργούν ως Υπεύθυνοι ελέγχου δεδομένων σε σχέση με εσάς:

Ταυτότητα του/των υπεύθυνου/-ων επεξεργασίας του ομίλου Moracles:
Moracles A.E
Πλ. Μαυρομιχάλης 55
565 33 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Μαρία Τοσίδου

Αριθμός φορολογικού μητρώου: ΑΦΜ 036775915

Moracles S.A.
Διεύθυνση: c/o Moracles, Mavromichali 55, 565 33 Thessaloniki
ΑΦΜ: 036775915

Ο/οι προαναφερόμενος/-οι υπεύθυνος/-οι επεξεργασίας του ομίλου Moracles καλούνται ατομικά ή
συλλογικά ως «Moracles», «εμείς», «εμάς» σε όλη την παρούσα πολιτική προστασίας απορρήτου.

Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, την ευθύνη για την προστασία δεδομένων και το απόρρητό σας έχουν
από κοινού με τρίτα μέρη, όπως τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ταχυδρομικές υπηρεσίες
ή παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες κάτω από
κάθε ενότητα της παρούσας Δήλωσης απορρήτου.

Πού επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται κατά βάση εντός μιας χώρας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφεξής «ΕΕ/ΕΟΧ»), αλλά ενδέχεται,
όταν κρίνεται αναγκαίο, να μεταφέρονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία και σε χώρες εκτός
της ΕΕ/ΕΟΧ. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και χωρίς να θίγονται τα νόμιμα δικαιώματά
σας.
Όποτε κρίνεται σκόπιμο, η Moracles χρησιμοποιεί τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για να
διασφαλίσει παρόμοιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που παρέχεται εντός της ΕΕ/ΕΟΧ ή άλλους
νομικούς λόγους για τη μεταφορά.

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;
Τα προσωπικά δεδομένα σας είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα μόνο από εκείνους του χρειάζονται τα
δεδομένα για να εκπληρώσουν τον επιδιωκόμενο σκοπό της επεξεργασίας. Στον βαθμό που είναι
αναγκαίο, τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να κοινοποιηθούν μεταξύ των εταιρειών και των
εμπορικών σημάτων εντός του ομίλου Moracles, σε παρόχους και υπεργολάβους (εκτελούντες
επεξεργασία και υπεργολάβους επεξεργασίας) που επιτελούν συγκεκριμένες εργασίες εξ ονόματος
της Moracles και σε ανεξάρτητους τρίτους.
Επιπρόσθετα, ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εάν έχουμε
λόγους να πιστεύουμε ότι η χρήση ή αποκάλυψη τέτοιου είδους πληροφοριών είναι απαραίτητη ή
συνιστάται για: (i) διενέργεια ερευνών για πιθανές παραβιάσεις του νόμου, (ii) αναγνώριση,
επικοινωνία με ή άσκηση νομικής αγωγής εναντίον κάποιου που ενδέχεται να παραβιάζει μια
συμφωνία που έχει μαζί μας, (iii) διερεύνηση παραβιάσεων της ασφάλειας ή συνεργασία με
κυβερνητικές αρχές σε σχέση με ένα νομικό ζήτημα, ή (iv) για προστασία των δικαιωμάτων μας, της
ασφάλειας ή της περιουσίας μας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης απάτης.
Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διαβιβάσουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα που διαθέτουμε
για εσάς σε περίπτωση που συγχωνευτούμε ή εξαγοραστούμε από τρίτο μέρος, σε περίπτωση που
υποβληθούμε σε κάποια άλλη επιχειρηματική συναλλαγή, όπως αναδιοργάνωση, ή σε περίπτωση που
προταθεί μια τέτοια συναλλαγή.

Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο για επεξεργασία;
Η Moracles δεν επιτρέπεται να συλλέγει, να επεξεργάζεται, να χρησιμοποιεί, να αποθηκεύει κλπ.
προσωπικά δεδομένα χωρίς έγκυρη νομική βάση. Η νομιμότητα μπορεί να απορρέει από τη
συγκατάθεσή σας, από σύμβαση, θεσμοθετημένες υποχρεώσεις ή από το έννομο συμφέρον μας ως
επιχείρηση. Για κάθε συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που
συλλέγουμε από εσάς, σας ενημερώνουμε σχετικά με το ποια νομική βάση εφαρμόζεται και ποια
δικαιώματα μπορείτε να ασκήσετε, κατά πόσο η παροχή προσωπικών δεδομένων επιβάλλεται από
τον νόμο ή απαιτείται για τη σύναψη σύμβασης καθώς και κατά πόσο αποτελεί υποχρέωση να
παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα και ποιες ενδεχόμενες συνέπειες θα είχε η επιλογή σας να μην τα
παράσχετε.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε
ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση πελατών η οποία θα σας
παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω email.

Δικαίωμα φορητότητας:
Κάθε φορά που η Moracles επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα
βάσει της συγκατάθεσής σας ή βάσει συμφωνίας, έχετε το δικαίωμα να προμηθευτείτε αντίγραφο των
δεδομένων σας σε μια δομημένη, κοινή μορφή με δυνατότητα ανάγνωσης από μηχάνημα, το οποίο θα
μεταφερθεί σε σας ή σε άλλο μέρος. Αυτό περιλαμβάνει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας
υποβάλατε.

Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι εσφαλμένα,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμπλήρωσης ατελών προσωπικών δεδομένων. Εάν
διαθέτετε λογαριασμό Moracles, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά δεδομένα σας στις
σελίδες λογαριασμού.

Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργάζεται η Moracles
οποιαδήποτε στιγμή. Το αίτημά σας δεν θα μπορεί να ικανοποιηθεί σε περίπτωση που συντρέχει
κάποιος από τους ακόλουθους λόγους:

*έχετε ένα ανοικτό θέμα με την Εξυπηρέτηση πελατών

*έχετε ανοιχτή παραγγελία η οποία δεν έχει ακόμη αποσταλεί ή έχει αποσταλεί εν μέρει

*έχετε υπόλοιπο με την Moracles, ανεξαρτήτως μεθόδου πληρωμής

Δικαίωμα για εναντίωση στην επεξεργασία βάσει νόμιμου συμφέροντος:
Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων η οποία
βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Moracles. Η Moracles δεν θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τα
προσωπικά δεδομένα εκτός αν δύναται να βρεθεί θεμιτή νόμιμη βάση για την επεξεργασία, που να
υπερισχύει των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας ή λόγω νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα περιορισμού:
* εάν εναντιωθείτε σε κάποια επεξεργασία η οποία βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Moracles, η
Moracles θα περιορίσει το σύνολο της επεξεργασίας τέτοιων δεδομένων εν αναμονή επαλήθευσης
του νόμιμου συμφέροντός της.
*αν εναντιωθείτε στο έννομο συμφέρον της Moracles για επεξεργασία, η Moracles θα περιορίσει κάθε
επεξεργασία τέτοιων δεδομένων εν αναμονή της επαλήθευσης του νόμιμου συμφέροντος.
*εάν έχετε αξιωθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα σας είναι λανθασμένα, η Moracles θα περιορίσει κάθε
επεξεργασία τέτοιου είδους δεδομένων, εν αναμονή επαλήθευσης της ακρίβειας των προσωπικών
δεδομένων.
*αν η επεξεργασία είναι παράνομη, μπορείτε να εναντιωθείτε στη διαγραφή των προσωπικών
δεδομένων και να ζητήσετε περιορισμό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας
*εάν η Moracles δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα αλλά είναι απαραίτητα για σας προς
υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Πώς ασκείτε τα δικαιώματά σας;
Αντιμετωπίζουμε την προστασία των δεδομένων με μεγάλη σοβαρότητα. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε
τα δικαιώματά σας όπως ορίζονται πιο πάνω ή σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την
πολιτική απορρήτου ή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από μέρους μας, μπορείτε
να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή στο info@moracles.gr

Αν έχετε έναν λογαριασμό Moracles, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, φορητότητας
και διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων μας στη σελίδα του λογαριασμού σας, όπου μπορείτε
επίσης να διαγράψετε τον λογαριασμό σας.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:
Έχουμε διορίσει Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι θα επεξεργαζόμαστε
συνεχώς τα προσωπικά δεδομένα σας με ανοικτό, ακριβή και νόμιμο τρόπο. Μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο info@moracles.gr και να γράψετε στο
θέμα DPO.
Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική Αρχή:
Εάν έχετε ενστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται και προστατεύει ο Όμιλος
Moracles τα προσωπικά δεδομένα και το απόρρητό σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε, ανά πάσα
στιγμή, καταγγελία στη Eλληνική Αρχή Προστασίας Απορρήτου (Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου
των Επικοινωνιών- ΑΔΑΕ).

Ενημερώσεις για τη Δήλωση απορρήτου:
Ίσως να χρειαστεί να ενημερώσουμε τη Δήλωση απορρήτου. Η τελευταία έκδοση της Δήλωσης
απορρήτου είναι πάντα διαθέσιμη στον ιστότοπό μας.
Το ιστορικό αναθεώρησης παρατίθεται στην ενότητα Αλλαγές της παρούσας πολιτικής προστασίας
απορρήτου.